އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑްރައިވަރު މަޤާމު (IUL)426-CB/426/2019/301) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2019     1 year ago


ޑްރައިވަރު މަޤާމު (IUL)426-CB/426/2019/301) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/302  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރު، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މަރކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

21

5

26

48

100

906

0.00

0.00

0.00

18.72

18.72

 

907

0.00

0.00

0.00

39.04

39.04

1

908

0.00

0.00

0.00

28.48

28.48

 

 

30 ސެޕްޓެންބަރު 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2019/345

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 30-09-2019

ސުންގަޑި: 2019-09-30 14:00:00