އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

1 އޮކްޓޯބަރ 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 07 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މިއޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. މަރަދޫ

ނިމާ

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

S3-29

2

ސ. މަރަދޫ

ރައްޔާނު

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

S3-115

3

ސ. މަރަދޫ

ގްރީންޝޯވް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

90

4

ސ. މަރަދޫ

ސަވްސަން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

388

 

 

01  ޞަފަރު 1441ހ.

30  ސެޕްޓެމްބަރ2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-3B/426/2019/347

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 01-10-2019

ސުންގަޑި: 2019-10-07 14:00:00