އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2016     6 years ago


 އައްޑޫސިޓީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2016/200 އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވެފައިނުވާތީ މިއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން މިފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި  އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 25  ސެޕްޓެންބަރު 2016 ވާ އާދީއްތަދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް  ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 29 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ހެނދުނު 11.00 އަށް މިއިދާރާ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް ގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މިސެޝަން ތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

17 ޒުލްހިއްޖާ 1437

18 ސެޕްޓެންބަރު 2016ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2016/216

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 18-09-2016

ސުންގަޑި: 2016-09-28 23:00:00