އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަރަދޫފޭދޫ) IUL)426-CB/426/2019/337) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

23 އޮކްޓޯބަރ 2019     1 year ago


IUL)426-CB/426/2019/337) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/337  (22 ސެޕްޓެންބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަރަދޫފޭދޫ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

35

5

5

10

45

100

916

7.00

-

-

-

33.60

40.60

 

917

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

918

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

919

23.00

-

-

-

42.60

65.60

1

 


ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2019/393

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 23-10-2019

ސުންގަޑި: 2019-10-23 14:00:00