އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. މަރަދޫ ރުއްކުރި ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

23 އޮކްޓޯބަރ 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 31 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މިއޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. މަރަދޫ

ރުއްކުރި

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

434

 

 

24  ޞަފަރު  1441ހ.

23  އޮކްޓޯބަރ 2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-3B/426/2019/386

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 23-10-2019

ސުންގަޑި: 2019-10-31 14:00:00