އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ "ޝަބްނަމީގެ" އަދި "އޯކިޑްހިޔާ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

27 އޮކްޓޯބަރ 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

މި ދަންނަވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީތައް ހަދައިދިނުމަށް އެދި  މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

އަވަށް

ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ

ޝަބްނަމީގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

61

2

ހުޅުދޫ، އައްޑޫސިޓީ

އޯކިޑްހިޔާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

311

 

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 04 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

        

 

28 ޞަފަރު 1441

27 އޮކްޓޫބަރު 2019ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2019/399

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 27-10-2019

ސުންގަޑި: 2019-11-04 14:00:00