އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ މާގިރި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

4 ނޮވެމްބަރ 2019     1 year ago


އިޢުލާން

 

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 13 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

މާގިރި

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

27/2004

 

 

07  ރަބީޢުލްއައްވަލު 1441ހ.

04    ނޮވެންބަރު   2019މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2019/406

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 04-11-2019

ސުންގަޑި: 2019-11-13 14:00:00