އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)426-CB/426/2019/352) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

6 ނޮވެމްބަރ 2019     1 year ago


IUL)426-CB/426/2019/352) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/352  (02 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

35

5

5

10

45

100

951

28.50

0.00

0.00

0.30

36.30

65.10

 

952

އިންޓަވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

953

34.50

0.00

0.00

0.00

36.15

70.65

1

954

14.50

0.00

0.00

0.00

36.15

50.65

 

 

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2019/410

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 06-11-2019

ސުންގަޑި: 2019-11-06 14:00:00