އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސައުންޑް ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

9 ފެބުރުއަރީ 2017     4 years ago


ސައުންޑް ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މި އިދާރާއަށް 01 ސައުންޑް ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2017 ފެބުރުވަރީ 16  ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 11:00އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  2017 ފެބުރުވަރީ 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަށް  ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މިސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

12 ޖުމާދުލްއޫލާ 1438

9 ފެބުރުވަރީ 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/24

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 09-02-2017

ސުންގަޑި: 2017-02-16 11:00:00