އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިތަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް

22 ފެބުރުއަރީ 2017     4 years ago


އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިތަދޫއަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން:    

 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ސިލްސިލާ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ހިތަދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 26 ފެބުރުވަރީ 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ 08:30 ގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި ހިތަދޫ އަވަށުގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

              

22 ޖުމާދަލްއޫލާ  1438

19 ފެބުރުވަރީ   2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2017/29

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-02-2017

ސުންގަޑި: 2017-02-26 20:30:00