އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުދޫ އަވަށާއި މީދޫ އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް

22 ފެބުރުއަރީ 2017     4 years ago


އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުޅުދޫ، މީދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 28 ފެބްރަވަރީ 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ މިބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ވީހާ ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދި ޢާންމުކޮށް ދަޢުވަތު އެރުވުމުގެ ގޮތުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

19  ޖުމާދަލްޢޫލާ  1438

16  ފެބްރަވަރީ  2017  ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2017/28

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-02-2017

ސުންގަޑި: 2017-02-28 20:30:00