އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް 

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2016     6 years ago


 

        ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް  އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

 

 

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

 

A0B1866 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

 

 

        ވީމާ ، މިއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ

05 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

         19 ޒުލްހިއްޖާ 1437 ހ.  

         21 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2016/217

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-09-2016

ސުންގަޑި: 2016-10-05 00:00:00