އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫއަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓުގުޅުމުގެ މަސައްކަތް

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016     5 years ago


އައްޑޫސިޓީގެ  މީދޫއަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓުގުޅުމުގެ މަސައްކަތް

އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫއަވަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓުގުޅައި ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2016/171 އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ މިއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް މިފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ، 05 އޮކްޓޯބަރު 2016 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި  އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫއަވަށު އޮފީހުގައާއި، މި އިދާރާގެ  ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ. މީދޫއަވަށު އޮފީހުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ، މީދޫއަވަށު އޮފީހަށެވެ.  މި އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ މި އިދާރާއަށެވެ. އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ، 10 އޮކްޓޯބަރު 2016 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 11:00 އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މިސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެނޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

25 ޒުލްހިއްޖާ 1437 

27 ސެޕްޓެންބަރު 2016ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2016/219

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 28-09-2016

ސުންގަޑި: 2016-10-10 00:00:00