އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) މަޤާމުގެ ވަޒީފާ އިޢުލާނުގެ ނަތީޖާ

9 އެޕްރީލް 2017     4 years ago


(IUL)426-CB/426/2016/262 ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2016/262 (05 ޖަނަވަރީ 2017) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމު (ޖީ.އެސް 3) ގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 10 އެޕްރީލް 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL) 426-CB/426/2017/57

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 09-04-2017

ސުންގަޑި: 2017-04-10 14:00:00