އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބާބަކިއު، ޕާޓީ، ޕިކްނިކް ފަދަ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަށް ކަަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދު ޑިޒައިންކޮށް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފާރާތެއް ހޯދުމަށް

25 އެޕްރީލް 2017     5 years ago


އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

އައްޑޫސިޓީގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ބާބަކިއު، ޕާޓީ، ޕިކްނިކް ފަދަ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވޭގޮތަށް ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމަވާފައިވާތީ މިފަދަ ސަރަހައްދު ޑިޒައިންކޮށް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފާރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27 އޭޕްރީލް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 04 މެއި 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.            

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

26 ރަޖަބް 1438 

23 އޭޕްރީލް 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/65

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-04-2017

ސުންގަޑި: 2017-04-27 13:00:00