އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. މަރަދޫފޭދޫ ހިލާލާގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

9 ޑިސެމްބަރ 2020     2 months ago


އިޢުލާން

ސ. މަރަދޫފޭދޫ ހިލާލާގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

              ސ.މަރަދޫފޭދޫ ގިނަމާގެ ޙަސަން ޚަލީލްގެ ނަމުގައި 31 މެއި 2018 ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ "ހިލާލާގެެ" ގޯތީގެ ނަން "ގިނާމާގެ" މިނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

24  ރަބީޢުލް އާޙިރާ  1442ހ.

09   ޑިސެންބަރ   2020މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-5A/426/2020/392

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 09-12-2020

ސުންގަޑި: 2020-12-09 14:00:00