އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 30 ގޯތްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ޢާންމު ކުރުން

9 ޑިސެމްބަރ 2020     2 months ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 30 ގޯތްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް ޢާންމު ކުރުން

 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރ (IUL)426-AB/426/2019/264 (29 ޖުލައި 2019) އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 30 ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމް ތައް އިވެލުއޭޓް ކޮށް ޕޮއިންޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ޢާއްމުކުރުމަށް ފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމުން، ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކަށް ރިޢާޔަށްކޮށް،ގޯތްޗަށް އެދުނު ފަރާތް ތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވުނު ގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް މި އިޢުލާނާއި އެކު ޢާއްމު ކުރީމެވެ. މިލިސްޓް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިލިސްޓް މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.adducity.gov.mv ގައި ޝާއިޢުކުރެވި، އަވަށުއޮފީސްތަކާއި މި އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައިވެސް ބެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ.

     ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެވަރުވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުޢަތު ލުމަށް ފަހު ގޯތި ލިބޭ 30 ފަރާތުގެ ލިސްޓް ޢާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ.

     އަދި ދެމަފިރިން ގޯތިލިބޭ ވަރަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނަމަ، ގޯތި ލިބޭނީ ދެމަފިރިންކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތަކަށެވެ. މިކަން ނިންމާނީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދެފަރާތް އެއްބަސް ވާގޮތެއްގެ މަތިން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.

         ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

މަރަދޫ އަވަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 30 ގޯތްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް


24 ރަބީޢުލްއާޚިރާ    1442

09  ޑިސެމްބަރ  2020ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-3B/426/2020/394

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 09-12-2020

ސުންގަޑި: 2020-12-09 14:00:00