އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ޢިމާރާތުގެ ވޭރިއޭޝަން މަސައްކަތް

9 މޭއި 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ޢިމާރާތުގެ ވޭރިއޭޝަން މަސައްކަތް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑް ކޮމިޓީ    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މިމައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާއާއި އެއްގޮތަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ޢިމާރާތުގެ ވޭރިއޭޝަން މަސައްކަތް ސިންގަލްސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓް އުޞޫލުން ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު      

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2021/84

ތާރީޚް: 9 މޭއި 2021