އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސިޓީ ސްކްއަރ އަށް ދާއިމީ ކަރަންޓް ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

9 މޭއި 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ސިޓީ ސްކްއަރ އަށް ދާއިމީ ކަރަންޓް ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑް ކޮމިޓީ   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު،ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް ސިންގަލްސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓް އުޞޫލުން ސިޓީ ސްކްއަރ އަށް ދާއިމީ ކަރަންޓް ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު      

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (3)/2021/89

ތާރީޚް: 9 މޭއި 2021