އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ހުޅުދޫ ހިރަން، މުޙައްމަދު ދީދީ އަށް އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

27 މޭއި 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ސ.ހުޅުދޫ ހިރަން، މުޙައްމަދު ދީދީ އަށް އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ މިބިމުގެ މުއްދަތު 18 މަހަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެފަރާތުން ހުޅަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މިއިދާރާގެ ނަމްބަރު: (ARG)426-6B/INDIV/2020/72 އެއްބަސްވުމުން ސ.ހުޅުދޫ ހިރަން، މުޙައްމަދު ދީދީ އަށް އޮޑިހަރުގެއެއް އެޅުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ މިބިމުގެ މުއްދަތު 18 މަހަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ، މުހައްމަދު ޝުޢާޢު      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ، ފައިޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން       

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/005

ތާރީޚް: 27 މޭއި 2021