އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސޭފް ހޯމް އެޅުމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަށް ހިތަދޫ އަވަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގެ ސައިޒް ބޮޑުކޮށްދިނުން

27 މޭއި 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް އިން އެދިލައްވައިގެން، ސޭފް ހޯމް އެޅުމަށް ހިތަދޫ އަވަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގެ ސައިޒް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެމިނިސްޓްރީއިން އެދިލައްވާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ސޭފް ހޯމް އެޅުމަށް ހިތަދޫ އަވަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ13915.69 އަކަ ފޫޓުގެ ބިމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލްސަރވިސަސް އިން އެދިފައިވާ ގޮތަށް  7000އަކަފޫޓް ބިން އިތުރު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ އަމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02   

ނުފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/006

ތާރީޚް: 27 މޭއި 2021