އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ސަސްޓެއިނަބްލް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައުން

3 ޖޫން 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީގެ ސަސްޓެއިނަބްލް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: މީދޫ އަވަށު އޮފީސް    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫސިޓީގެ ސަސްޓެއިނަބްލް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މައްސަލަ ބިޑް ކޮމިޓީގައި އަލުން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ޞާލިޙާ     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުހައްމަދު ޝުޢާޢު       

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/010

ތާރީޚް: 3 ޖޫން 2021