އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ އަވަށު ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

3 ޖޫން 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ އަވަށު ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑް ކޮމިޓީ      

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫ އަވަށު ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރަތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް އިވެލުއޭޝަންގައި ތިންވަނައަށް އަށް މާރކްސް ލބިފައިވާ " ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމަންޓް" އާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ޞާލިޙާ      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ، މުހައްމަދު ޝުޢާޢު     

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/011

ތާރީޚް: 3 ޖޫން 2021