އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ލިސްޓަށް 7 ކޮމިޓީގެ ނަން އިތުރު ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

3 ޖޫން 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި 7 ކޮމިޓީ އުފެއްދައި ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ލިސްޓަށް 7 ކޮމިޓީގެ ނަން އިތުރު ކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: މޭޔަރ، ޢަލީ ނިޒާރު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ފެންނާތީ، 4 ވަނަ ދައުރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 7 ކޮމިޓީ އުފައްދައި ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ލިސްޓަށް 7 ކޮމިޓީގެ ނަން އިތުރުކުރުމަށާއި،

މިކޮޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީ ތަކަށް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

މިގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސލްގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީ ތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު 07 ކޮމިޓީ

 

 1. އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ:
 2. ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ކޮމެޓީ
 3. ޖެންޑާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ
 4. ދީނީ ކޮމެޓީ
 5. ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި ބޯހިޔާ ވަހިކަމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ
 6. ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ޓްރެވެލް ކޮމެޓީ.
 7. ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމެޓީ

 

އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު :-

 

 • އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ:

 

 1. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު
 2. ކައުންސިލަރ ޙުސެއިން ޒަރީރު
 3. ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ މުޙައްމަދު
 4. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ
 5. ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝިނާޒް
 6. ކައުންސިލަރ މުޙާއްމަދު ފައިޞަލް
 7. ކައިންސިލަރ އަޙުމަދު ސަޢީދު
 8. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު
 9. ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙުމާނު
 10.  އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑް (06 މެމްބަރު)

 

 • ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ކޮމެޓީ:

 

 1. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު
 2. ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ނާދިރު
 3. ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝިނާޒް
 4. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސާލިޙާ
 5. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ
 6. ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ މުޙައްމަދު
 7. ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙުމާނު
 8. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު
 9. ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ސަޢީދާ
 10. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 01 މެމްބަރު
 11. އެޑްވައިޒާރސް ( 08 މެމްބަރު)

 

 

 

 

 

 

 

 • ޖެންޑާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ:

 

 1. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު
 2. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު
 3. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސާލިޙާ
 4. ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ސަޢީދާ
 5. ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ މުޙައްމަދު
 6. ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ސަޢީދު
 7. ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
 8. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 02 މެމްބަރު
 9. އެޑްވައިޒާރސް ( 06 މެމްބަރު)

 

 

 • ދީނީ ކޮމެޓީ:

 

 1. ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ސަޢީދު
 2. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ
 3. ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ މުޙައްމަދު
 4. އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރުޝްދީ
 5. އައްޝައިޚް  މުޙައްމަދު އަނީލް
 6. އައްޝައިޚް ޙުސެއިން ފަހުމީ
 7. އައްޝައިޚް އަލީ ޝައުޒޫން
 8. އައްޝައިޚް ޢަބުދުއްޞަމަދު
 9. ޝެއިޚް އަޙުމަދު ނާޒިޙް
 10. ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ރޫޙުލް އަމީން
 11. ޝެއިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް (އިތްތިފާގުގެ / މަރަދޫފޭދޫ)

 

 • ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ އާއި ބޯހިޔާ ވަހިކަމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ:

 

 1. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު
 2. ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝިނާޒު
 3. ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙުމާނު
 4. ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޒަރީރު

 

 1. ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ސަޢީދު
 2. ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
 3. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސާލިޙާ
 4. ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ނާދިރު
 5. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު
 6. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ
 7. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ލުޠުފީ
 8. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 01 މެމްބަރު
 9. އެޑްވައިޒާރސް (08 މެމްބަރު)

 

 • ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ޓްރެވެލް ކޮމެޓީ:

 

 1.  މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރު
 2. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު
 3. ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޒަރީރު
 4. ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝިނާޒު
 5. ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙުމާނު
 6. ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ނާދިރު
 7. ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ސަޢީދު
 8. ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފައިސަލް
 9. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސާލިޙާ
 10. އެޑްވައިޒާރސް (10 މެމްބަރު )

 

 • ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމެޓީ:

 

 

 1. މޭޔަރ ޢަލީ ނިޒާރު
 2. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު
 3. ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝިނާޒް
 4. ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޒަރީރު
 5. ކައުންސިލަރ ޙުސެއިން ފައިޒުއްރަޙްމާން
 6. ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ސަޢީދު
 7. ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

 

 1. ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ސަޢީދާ
 2. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ
 3. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސާލިޙާ
 4. ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ މުޙައްމަދު
 5. ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ނާދިރު
 6. ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު
 7. ޑިރެކްޓަރ ނޫރާ ޖަލީލު
 8. ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން ޒަރީރު
 9. ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަލީމް
 10. ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް މޫސާ
 11. ޑިރެކްޓަރ މަޢާނާ މުމްތާޒު
 12. ހުޅުދޫ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ
 13. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާ
 14. ލީގަލް އޮފިސަރ

 

މި ކޮމިޓީތައް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް މަގު ފަހި ކުރެވޭ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓުން ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތާއި ޒިންމާވާ ސެކްޝަނުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުން އިތުރުކޮށް ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން .

 

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް        

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  މޭޔަރ، ޢަލީ ނިޒާރު        

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/020

ތާރީޚް: 3 ޖޫން 2021