އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު 191/S2C/2018ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

12 ޖުލައި 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު 191/S2C/2018ޤަޟިއްޔާ އިސްތިޢުނާފް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ލީގަލް ޔުނިޓް      

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 191/S2C/2018 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށާއި، މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ޝަރުޢީ މަރުހަލާގެ ހުރިހާ ހަރުފަތްތަކެއް ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ، ޚާލިދާ މުޙައްމަދު       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ، އަޙްމަދު ސަޢީދު        

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/023

ތާރީޚް: 12 ޖުލައި 2021