އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުނެ

12 ޖުލައި 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން ކަނޑައަޅުއްވައި، 4 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ދައުރަށް އައްޔަން ކުރާ ކައުންސިލް މެމްބަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ފައިނޭންސް ސެކްޝަން       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ 2 ވަނަ ދައުރަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ( 4 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން) "ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން" ގެ ނަން ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ، ޚާލިދާ މުޙައްމަދު       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ، އަހްމަދު ސަޢީދު        

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/024

ތާރީޚް: 12 ޖުލައި 2021