އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މީދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރ ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލޮތާރި ކްލަބާ ޙަވާލުކުރުން

12 ޖުލައި 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މީދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރ ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލޮތާރި ކްލަބާ ޙަވާލުކުރުން .

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ޞާލިޙާ       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މީދޫ ސޯޝަލްސެންޓަރ ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީދޫ ސޯޝަލްސެންޓަރު ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ، އާމިނަތު ސަލްމާ        

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް        

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/026

ތާރީޚް: 12 ޖުލައި 2021