އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2018 "ފޭދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2018" ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މި މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކޮށްދިނުން

29 ނޮވެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

10 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި "ފޭދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2018" ގެ ނަމުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތެއް ފޭދޫ ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މި މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ފޭދޫ ސޮކަރ ކަޕް 2018" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މުބާރާތަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް ކޯޑުގެ ތެރެއިން 5000.00ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/268

ތާރީޚް: 29 ނޮވެމްބަރ 2017