އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"ނިޔަމި ކޯސް 02" 29 ނޮވެމްބަރ 2017 އިން 07 ޑިސެމްބަރ 2017 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

29 ނޮވެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ކަނޑު ދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ "ނިޔަމި ކޯސް 02" 29 ނޮވެމްބަރ 2017 އިން 07 ޑިސެމްބަރ 2017 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކޮށް މިމައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ހުރަސްތަކަކީ ކޮބައިކަން ބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ މައްސަލަ އަނބުރާ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/269

ތާރީޚް: 29 ނޮވެމްބަރ 2017