އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިރާގުން 27 މީޓަރުގެ ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ސަރަޙައްދުން 20x20 ފޫޓުގެ ބިން ހަމަޖެއްސުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

7 ޖުލައި 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ދިރާގުން 27 މީޓަރުގެ ޓަވަރެއް ޖެހުމަށް ބޭނުންވާތީ އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ސަރަޙައްދުން 20x20ފޫޓުގެ ބިން ހަމަޖެއްސުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލް އިން ފާސްކޮށްފައިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުލީ ބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމަށާއި ކުލި ރިވިއުކުރުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ދިރާގުގެ މުވާސަލާތީ ޓަވަރު ޖެހުމަށް އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ސަރަޙައްދުން 20x20 ފޫޓުގެ ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 

 ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާޙިމް ޝިނާޒު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/043

ތާރީޚް: 7 ޖުލައި 2021