އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ ހިއްކި ބިމުގެ 02 ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ހިލަތަކަށް ކުލި ނެގުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް

15 ޖުލައި 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ހިއްކި ބިމުގެ 02 ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ހިލަތަކަށް ކުލި ނެގުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ހިއްކި ބިމުގެ 02 ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ސިއެރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ހިލަތަކަށް ކުލި ނެގުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމިޓީ އެއް އެކުލަވާލައި، ދެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް:

  1. ފައިނޭންސް ސެކްޝަން ހެޑް
  2. ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން ހެޑް
  3. ލީގަލް އޮފިސަރ
  4. ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ވެރިޔާ

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ހުސައިން ޒަރީރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/051

ތާރީޚް: 15 ޖުލައި 2021