އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އެސް.ޓީ.އޯ އިމާރާތުގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހުސްތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުން

4 އޯގަސްޓް 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ މީދޫގައި ހުރި އެސް.ޓީ.އޯ އިމާރާތުގައި ހުރި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހުސްތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސާލިހާ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، އެސް.ޓީ.އޯ ހުޅުމީދޫ އިމާރާތުގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ކައުންސިލްގެ ބޭނުންތަކަށް ބެހެއްޓުމަށްފަހު އެ އިމާރާތުގައި ހުސްކޮށް ހުރި ތަންތަން ކަމަށްވާ ތިރީފަންގި ފިލާ އަދި 3 ވަނަ ފަންގި ފިލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ހުސައިން ފައިޒުރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 04   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ދެވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/061

ތާރީޚް: 4 އޯގަސްޓް 2021