އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޭޝިއަން ކޯސްޓަލް ރޯވިންގ މުބާރާތުގައި ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެތްލީޓުން ބައިވެރި ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު

29 ނޮވެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

2017 ޑިސެމްބަރު 14 – 17 އަށް ޗައިނާގެ ޝެންޒެންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭޝިއަން ކޯސްޓަލްރޯވިންގ މުބާރާތުގައި ރޯވިން އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެތްލީޓުން ބައިވެރި ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުރުމުގައި މާލީ ދަތިކަން ހުރުމުންއެ ހަރަކާތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވުން އެދި އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި ލިޔެ ކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށް ފެންނާތީ މައްސަލައާއި ގުޅާ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/271

ތާރީޚް: 29 ނޮވެމްބަރ 2017