އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ސަސްޓެއިނަބަލް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން އަދި ލޭނޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް

25 އޯގަސްޓް 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީގެ ސަސްޓެއިނަބަލް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން އަދި ލޭނޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ މަސައްކަތް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ބިޑްކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ބިޑްކޮމިޓީ އިން ނިންމާފައިވާގޮތަށް އައްޑޫސިޓީގެ ސަސްޓެއިނަބަލް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން އަދި ލޭނޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމަށް ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 15 ވަނަ މާއްދާ، މަސައްކަތަށް އަގު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް (މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަށް ބަދަލު ނާންނަގޮތަށް) ބަދަލުގެނެވިފައިވާތީ އާއި، މިއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށްވުމުން ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް މި އެއްބަސްވުން ބަދަލުކޮށް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ހުސައިން ފައިޒުރަޙްމާން

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހިމް ޝިނާޒު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/070

ތާރީޚް: 25 އޯގަސްޓް 2021