އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

25 އޯގަސްޓް 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އާއްމު ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އާއްމު ކޮމިޓީ އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް އިން ޝާޢިޢުކުރައްވާފައިވާ މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އައްޑޫގައި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި މި މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ ސޯޝަލް ސަރވިސް ޔުނިޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަވަށު އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ހުސައިން ޒަރީރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ސަޢީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/073

ތާރީޚް: 25 އޯގަސްޓް 2021