އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ގޯތިތެރޭ ހުރި ގުދަނާއި އިންވެގެން 11x12 ފޫޓްގެ ޢިމާރާތެއް ހެދުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

29 ނޮވެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

  • 11x12 ފޫޓްގެ ޢިމާރާތެއް ހެދުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ  ސެންޓަރުން އައްޑޫސިޓީއަށް ހަދިޔާ ކުރާ ފެންޕަންޕު ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހުރި ގުދަނުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި 11x12 ފޫޓްގެ ގުދަނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި 35000.00ރުފިޔާ އަށްވުރެ ޚަރަދު ބޮޑު ނުވާގޮތަށް ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، މި މަސައްކަތަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ކަންކަން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް  ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ހިޔާޟް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/272

ތާރީޚް: 29 ނޮވެމްބަރ 2017