އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިވެހިރާއްޖާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/80ޤަޟިއްޔާގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

1 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ދިވެހިރާއްޖާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2020/SC-A/80ޤަޟިއްޔާގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2020/SC-A/80ޤަޟިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ފަރާތަކީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޝުޢާއު އަދި އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަރިޔަމް މާސާ މުޙައްމަދު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ސަޢީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހިމް ޝިނާޒު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/079

ތާރީޚް: 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2021