އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ސިޓީ ސްކުއަރގެ ސެކިއުރިޓީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް

1 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ސިޓީ ސްކުއަރގެ ސެކިއުރިޓީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫސިޓީ ސިޓީ ސްކުއަރ އަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އައްޑޫގެ މުހިއްމު ލޭންޑްމާރކެއް ކަމުން  ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ތަކެތި ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން، އައްޑޫސިޓީ ސިޓީ ސްކުއަރގެ ސެކިއުރިޓީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ސެކިއުރިޓީ ކޯޑުން މި މަސައްކަތަށް ދާނެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

އައްޑޫސިޓީ ސިޓީ ސްކުއަރގެ ސެކިއުރީޓީ ބެލެހެއްޓުން:

ބަންދު ދުވަސް: 24 ގަޑިއިރު

ބަންދު ނޫން ދުވަސް: ރޭގަނޑު 18.00 އިން ހެނދުނު 08.00 އަށް

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޚާލިދާ މުޙައްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/082

ތާރީޚް: 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2021