އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓްގެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ބިން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގައި ހިމެނުން

1 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓްގެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ބިން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގައި ހިމެނުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޕޯޓްގެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ އެޗް.ޕީ.އެލް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ކޮންސެޕްޗުއަލް ޑްރޯވިންގ ގައިވާގޮތަށް މިހާރު އޮތް ބަނދަރުގެ ދެކުނަށްވާގޮތަށް 500 މީޓަރުގެ ބިން އައްޑޫ ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ހިމެނުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުޢާއު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/083

ތާރީޚް: 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2021