އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫގެ ބަނދަރުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫގެ ބަނދަރުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޢާއްމު ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މައްސަލައާއިއެކު ޑްރާފްޓްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ އައްޑޫގެ ބަނދަރުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށާއި، މިޤަވާޢިދު ޢާއްމު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/098

ތާރީޚް: 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2021