އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މީދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މީދޫ މުލިމަތި ޔުނައިޓެޑްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2021     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މީދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މީދޫ މުލިމަތި ޔުނައިޓެޑްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ޞާލިޙާ 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މުލިމަތި ޖަމްޢިއްޔާއާއި އަވަށު އޮފީހާއި ދެމެދުވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މީދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މުލިމަތި ޖަމްޢިއްޔާއާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުހައްމަދު ފައިޞަލް    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން    

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/101

ތާރީޚް: 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2021