އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕިކްނިކް ދިއުމަށާއި، ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ހިތަދޫގެ 2 ސަރަޙައްދެއް ސާފުކޮށް އެތަންތަނަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކާތެރި ތަންތަންކަމުގައި ހެދުން.

6 އޮކްޓޯބަރ 2021     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2021/103

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:06 އޮކްޓޯބަރު 2021

ޖަލްސާ: 2021ވަނަ އަހަރުގެ 33 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ(4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 19 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ޕިކްނިކް ދިއުމަށާއި، ރައްޔިތުން ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގެ ދެ ސަރަޙައްދެއް  ސާފުކޮށް އެތަންތަނަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ތަންތަންކަމުގައި ހެދުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ސަޢީދު  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

           

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ހިތަދޫ ރުއްޖެހެރެ ސަރަޙައްދުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތާއި، ހިތަދޫ ބީވާ މަގުގެ ހުޅަނގުން ޑެއިޒީމަގާއި ބޯޅަދަނޑި މަގާއި ދެމެދު ފުއްޓަރު ފަރާތުގައިވާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް، އެ ތަންތަނަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމަށް، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަހްމަދު ސަޢީދު   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/103

ތާރީޚް: 6 އޮކްޓޯބަރ 2021