އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން މީދޫގައި މިއަހަރު ބިނާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބިން ހަމަޖެއްސުން

13 އޮކްޓޯބަރ 2021     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2021/104

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:13 އޮކްޓޯބަރު 2021

ޖަލްސާ: 2021ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ(4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 20 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން މީދޫގައި މިއަހަރު ބިނާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބިން ހަމަޖެއްސުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ޞާލިޙާ  

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒުން މީދޫ އަވަށުގައި މިސްކިތެއް ބިނާ ކޮށްދެއްވުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައސަވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި މައްސަލައާއި އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ، މިހާރު މަސްޖިދު މަޖްދުއްދީނު ހުރި ބިމުގައި، އައްޑޫސިޓީ މީދޫއަވަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާއާއި އެއްގޮތަށް މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައި އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ޞާލިޙާ   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/104

ތާރީޚް: 13 އޮކްޓޯބަރ 2021