އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް މަރަދޫފޭދޫ އިން ފެނަކައަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބިން ކުލި ނުނަގާގޮތަށް ދޫކޮށްދެއްވުމަށް ފެނަކައިން އެދޭ މައްސަލަ

13 އޮކްޓޯބަރ 2021     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2021/107

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:13 އޮކްޓޯބަރު 2021

ޖަލްސާ: 2021ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ(4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 20 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް މަރަދޫފޭދޫ އިން ފެނަކައަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ބިން ކުލި ނުނަގާގޮތަށް އެކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްދެއްވުމަށް ފެނަކައިން އެދޭ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

            " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫސިޓީގެ ބިން، ވިޔަފާރި ކުންފުނި ތަކަށް ކުލި ނުނަގާ ގޮތަށް ދޫކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަށާއި، ފާއިތުވެ ދިޔަ ދިގު މައްދަތުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުލި ނުނަގާ ގޮތަށް އައްޑޫގެ ބިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް،  އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތާއި، ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ދެވިފައި ނެތްކަމަށާއި، މި ވަގުތުވެސް މަރަދޫފޭދޫއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވުމާއިއެކު، އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ނުވާގޮތަށް، ބިމުގެ ކުލި ނުނަގާ ގޮތަށް އައްޑޫގެ ބިންތައް ދޫކުރެވެން ނެތުމުން، "ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބިންދޫކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާއި" ބިމުގެ ކުލި ނެގުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ބިމުގެ ކުލި ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޒަރީރު 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/107

ތާރީޚް: 13 އޮކްޓޯބަރ 2021