އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައި ރަނާރސްގެ ފަރާތުން "އައްޑޫ 5K" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓް ސްޕޮންސަރ ކޮށްދިނުމަށް

5 ޑިސެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: 08 ޑިސެމްބަރު 2017 ގައި އައި ރަނާރސްގެ ފަރާތުން "އައްޑޫ 5K" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓް ސްޕޮންސަރ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

08 ޑިސެމްބަރު 2017 ގައި އައި ރަނާރސްގެ ފަރާތުން "އައްޑޫ 5K" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިވެދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށާއި، އައިރަނާސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މިޙަރަކާތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްކޯޑުން 10000.00ރުފިޔާ (ދިހަހާސްރުފިޔާ) ޚަރަދު ކުރުމަށާއި، އަދި އައި.ރަނާރސްއަކީ ރަޖިސްޓްރީ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް،

އައި ރަނާރސްގެ ފަރާތުން "އައްޑޫ 5K" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރާ ފައިސާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާހީމް  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/276

ތާރީޚް: 5 ޑިސެމްބަރ 2017