އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ ބޮނޑޮގޭ ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުނ

5 ޑިސެމްބަރ 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މަރަދޫ ބޮނޑޮގޭ ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މަރަދޫ ބޮނޑަގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކައުންސިލްގެ ތާރީޚާއި ޘަޤާފަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށާއި، އެ ކޮމިޓީގައި ނިމޭ ގޮތެއްގެ މަތިން މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކައުންސިލަށް އަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމަށް، ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2017/279

ތާރީޚް: 5 ޑިސެމްބަރ 2017