އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ހިތަދޫއިން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދުމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

30 ޑިސެމްބަރ 2021     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2021/150

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:30 ޑިސެމްބަރ 2021

ޖަލްސާ: 2021ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ(4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 31 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކައުންސިލުން ރިވިއުކޮށް ދެއްވައި ހިތަދޫ އަވަށުން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

           " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް އަށް ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލް އިން ނިންމާފައިވާ ކުރީގެ ނިންމުން، ނިންމުން ނަމްބަރު: 426-B(4)/2021/058 ބާތިލުކޮށް، އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް ގެ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމަށް ހިތަދޫއިން 2500 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އަދި ބިމުގެ ލޮކޭޝަން ކަނޑައެޅުމަށް ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01  

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/150

ތާރީޚް: 30 ޑިސެމްބަރ 2021