އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ކުލީ ބިންތަކުގެ ކުލި ރިވިއުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

30 ޑިސެމްބަރ 2021     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2021/151

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:30 ޑިސެމްބަރ 2021

ޖަލްސާ: 2021ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ(4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 31 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީގެ ކުލީ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިންތަކާއި އަދި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތު އައުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ކުލި ރިވިއުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

           " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި އައްޑޫސިޓީގެ ކުލީ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ބިންތަކާއި އަދި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުންތައް އައުކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުއްޔާއި އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެއްބަސްވުންތައްވެސް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކުއްޔާއި އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިސަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/151

ތާރީޚް: 30 ޑިސެމްބަރ 2021