އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކުލީ ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތާއި އަދި ކުއްޔާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

30 ޑިސެމްބަރ 2021     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2021/152

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 30 ޑިސެމްބަރ 2021

ޖަލްސާ: 2021ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ(4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 31 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ކައުންސިލުން އެކިއެކި ކުންފުނިތަކާއި ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް ބިން ހަމަޖައްސައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ބިން ހަވާލުކޮށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކުލީ ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުއްދަތާއި އަދި ކުއްޔާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

           " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި ކައުންސިލުން އެކިއެކި ކުންފުނިތަކާއި ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް ބިން ހަމަޖައްސައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ބިން ހަވާލުކޮށް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކުލީ ބިންތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލް ނަމްބަރ 426-B(3)/2021/60 ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި އެކު އެކުލަވާލަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމާއި، ކައުންސިލް ނަމްބަރ 426-B(4)/2021/043 ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ދިރާގާއި އެކު އެކުލަވާލަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމާއި ކައުންސިލް ނަމްބަރ 426-B(3)/2021/031 ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންއާއި އެކު އެކުލަވާލަންޖެހޭ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމުގައި، ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކުއްޔާއި އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމަށާއި އަދި މި އެއްބަސްވުންތައް ހެދޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް 20 އަހަރުދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ދެވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/152

ތާރީޚް: 30 ޑިސެމްބަރ 2021