އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގާ ގާޑިޔާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގާޑިޔާ ކޮންސެޕްޓް އެއްގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައި ކޮންސެޕްޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

30 ޑިސެމްބަރ 2021     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2021/153

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:30 ޑިސެމްބަރ 2021

ޖަލްސާ: 2021ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ(4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 31 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގާ ގާޑިޔާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގާޑިޔާ ކޮންސެޕްޓް އެއްގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައި ކޮންސެޕްޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފައިސަލް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގާ ގާޑިޔާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގާޑިޔާ ކޮންސެޕްޓް އެއްގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައި އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ޞާލިޙާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސެއިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް




ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2021/153

ތާރީޚް: 30 ޑިސެމްބަރ 2021